Договір

про створення освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху

10.10.2011

Навчальні заклади та установи освіти

1.Харківський національний університет ім. В.М.Каразіна в особі В.о. завкафедри методики та практики викладання іноземної мови, заступник декана з науково-методичної роботи факультету іноземних мов Довгополової Я.В., який діє на підставі Статуту,

2.Українсько-Британського центру в особі директора Бакуменко І.В., який діє на підставі Положення,

3.Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області». в особі директора Косміної В.І., який діє на підставі Статуту,

4.Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І-ІІ ступенів №33 Харківської міської ради Харківської області» в особі директора Карпенко О.Г., який діє на підставі Статуту,

5.Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 124 Харківської міської ради». в особі завідуючої Гончаренко Ю.А., який діє на підставі Статуту, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», засідання ради освітнього округувід 10.10.2011 №1 уклали цей договір про наступне:

Предмет договору

1.1.З метою формування цілісного культурно-освітнього середовища навчання, виховання і розвитку юного покоління, організації в межах адміністративно-територіальної одиниці ефективної системи освіти, забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної та вищої освіти незалежно від місця їх проживання, для реалізації поглибленого вивчення іноземних мов, допрофільної підготовки і профільного навчання, розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій, ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів, раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізації, названі в преамбулі навчальні заклади і установи освіти створюють освітній округ «The way to Success» / « Шлях до успіху» для здійснення спільної діяльності в галузях:

а) дошкільної освіти;

б) загальної середньої освіти;

в) позашкільної освіти;

г) вищої освіти;

д) науково-методичної роботи.

1.2. Навчально-виховне об’єднання здійснює спільну діяльність на основі:

а) інтеграції та координації зусиль зі створення на визначеній території ефективної освітньої системи, здатної надавати якісні освітні послуги, передбачені законодавством України;

б) раціонального використання матеріально-технічної бази, фінансів і кадрів навчальних закладів та установ освіти;

в) створення єдиної системи виховної роботи;

г) концентрації та ефективного використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів, створення додаткових можливостей для професійного зростання педагогів та запровадження сучасних освітніх технологій;

д) організація співпраці із суб'єктами округу, іншими навчальними закладами.

2. Назва об’єднання: освітній округ «The way to Success» / « Шлях до успіху».

3. Скорочена назва: ОО «The way to Success» / « Шлях до успіху».

4. Тип об’єднання: просте товариство.

5. Вид діяльності: некомерційна.

6. Статус об’єднання: неюридична особа.

7. Статус учасників об’єднання (далі учасники): неюридичні особи.

8. Термін дії Договору: необмежений.

9. Обов’язки учасників:

9.1.Надавати у спільне використання або у використання окремим учасникам матеріальні цінності (приміщення, обладнання тощо) та кадрові ресурси (сприяти виконанню працівниками спільних доручень, відправленню їх у відрядження, направленню на роботу в інші навчальні заклади і установи освіти, змінювати з цією метою розклад навчальних занять і режим роботи тощо).

9.2.Разом з іншими учасниками здійснювати спільну діяльність, передбачену в п.1 Договору, постійно ініціювати та підтримувати процеси інтеграції та координації зусиль.

Для цього підтримувати зусилля учасниками щодо створення спеціалізованих підрозділів (профільних класів, навчальних курсів тощо), узгоджено проводити методичну роботу з педагогічними кадрами, сприяти зростанню їх професійної майстерності; спільно сприяти розширенню мережі навчальних закладів та їх філіалів, які здійснюють професійну або вищу освіту.

10. Права учасників:

10.1. Право на участь в управлінні та веденні спільної діяльності.

10.2. Право на інформацію щодо умов, змісту і результатів спільної діяльності.

10.3.Право на використання результатів спільної діяльності та на врахування індивідуального вкладу у спільну справу кожним учасником.

11. Особливості здійснення спільної діяльності.

11.1.Усі особливості спільної діяльності обумовлюються у конкретних угодах між учасниками, які можуть укладатися в письмовому або усному виглядах.

11.2.Рішення з конкретних питань приймаються на основі консенсусу – одноголосного прийняття рішень учасниками переговорів з того чи іншого питання (більшістю голосів, двома третинами голосів учасників тощо).

11.3.Участь у здійсненні того чи іншого виду спільної діяльності для учасників є добровільною.

11.4.Рішення з різних питань спільної діяльності приймаються з урахуванням можливості одержання при цьому найбільшої користі для дітей та працівників навчальних закладів і установ освіти району.

11.5. Під час здійснення окремих видів спільної діяльності не можуть обмежуватися права (п.10) та розширюватись обов’язки (п.9) учасників.

12.Управління.

12.1. Вищим органом управління освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху» є рада округу.

12.2.Рада округу формується з керівників суб'єктів округу, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

12.3. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

12.4. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань.

12.5. Рада округу на підставі Положення про освітній округ розробляє положення про освітній округ«The way to Success» / « Шлях до успіху», яке погоджується з усіма керівниками суб'єктів округу та затверджується управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

Основними завданнями ради освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху» є:

а) координувати проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб'єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

б) сприяти діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;

в) координувати разом з районним (міським) науково-методичним центром методичну роботу, спрямовану на:

- організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб'єктів округу;

- удосконалення діяльності методичних об'єднань, інших структурних підрозділів суб'єктів округу;

- співпрацю з вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти та закладами культури;

г) звітувати про свою діяльність не рідше ніж однин раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб'єктів округу.;

д) сприяння запровадженню новітніх досягнень науки і педагогічної практики;

е) інформування громадськості про результати діяльності освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху»;

ж) розроблення програм розвитку, перспективних і річних планів роботи освітнього округу «The way toSuccess» / « Шлях до успіху»;

з) сприяння зміцненню інноваційної діяльності на районному, регіональному та всеукраїнському рівнях;

13.Опорним навчальним закладом освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху» єкомунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області»

Опорний навчальний заклад освітнього округу виконує такі функції:

а) забезпечення здобуття учнями загальної середньої, допрофільної підготовки та профільного навчання відповідно до чинного законодавства України;

б) концентрацію та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;

в) надання методичної допомоги суб'єктам округу за напрямами діяльності;

г) впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

д) створення єдиної системи виховної роботи;

е) організація співпраці із суб'єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

14. Управління опорним закладом здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, його статуту та цього Положення.

15.Опорний заклад може мати свій штатний розпис, затверджений в установленому порядку, в якому додатково передбачаються штатні одиниці.

16. З метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб'єктів округу. Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб'єкта округу.

17.Про намір припинити дію цього Договору для певного учасника воно зобов’язане повідомити раду освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху» письмово, додавши до повідомлення рішення педагогічної ради навчального закладу. Припинення дії Договору для учасників є добровільним і може здійснюватись лише за наявності письмового повідомлення про намір розірвати Договір.

Процедура припинення дії Договору для учасників встановлюється на спеціальному засіданні суб’єктів округу.

Після припинення дії Договору для окремих учасників Договір залишається чинним для всіх інших учасників.

18.Діяльність освітнього округу «The way to Success» / «Шлях до успіху» припиняється за рішенням учасників.

19. Контроль з боку держави за діяльністю освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху» здійснюється відповідно до чинного законодавства.

20.У всьому іншому сторони керуються чинним на території України законодавством.

21. Договір вступає в силу з дати його підписання всіма учасниками і скріплення його їх печатками.

22. Даний Договір існує в одному екземплярі. Всі мають його копії, завірені головою ради освітнього округу«The way to Success» / « Шлях до успіху».

Кiлькiсть переглядiв: 168