ПОЛОЖЕННЯ

про навчальне-виховне об’єднання освітнього округу

«The way to Success» / «Шлях до успіху»

Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності навчально-виховного об’єднання освітнього округу «The way to Success»/ «Шлях до успіху» (далі - НВО ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху»).

НВО ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху» - добровільне об'єднання у межах адміністративно-територіальних одиниць навчальних закладів та установ освіти:

· Харківський національний університет ім. В.М.Каразіна в особі В.о. завкафедри методики та практики викладання іноземної мови, заступник декана з науково-методичної роботи факультету іноземних мов Довгополової Я.В., який діє на підставі Статуту,

· Україно-Британського центру в особі директора Бакуменко І.В., який діє на підставі Положення,

· Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області». в особі директора Косміної В.І., який діє на підставі Статуту,

· Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І-ІІ ступенів №33 Харківської міської ради Харківської області» в особі директора Карпенко О.Г., який діє на підставі Статуту,

· Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 124 Харківської міської ради». в особі завідуючої Гончаренко Ю.А., який діє на підставі Статуту (далі - суб'єкти округу), що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття учнями (вихованцями) загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення іноземних мов, забезпечення розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій, ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів, раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізації.

Один із навчальних закладів у разі потреби може виконувати функції опорного закладу (далі - опорний заклад).

2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту" "Про дошкільну освіту" , "Про загальну середню освіту" , "Про професійно-технічну освіту" , "Про вищу освіту" , "Про позашкільну освіту" , цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Округ утворюється з метою:

· формування цілісного культурно-освітнього середовища навчання, виховання і розвитку юного покоління, організації в межах адміністративно-територіальної одиниці ефективної системи освіти,

· забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної та вищої освіти незалежно від місця їх проживання;

· організації в межах адміністративно-територіальної одиниці ефективної системи освіти;

· ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів;

· раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб'єктів округу, її зміцнення та модернізації.

4. Основними завданнями округу є створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізація допрофільної підготовки і профільного навчання, розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій.

5. Суб'єктами округу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності можуть бути:

· дошкільні навчальні заклади;

· загальноосвітні навчальні заклади (в тому числі навчально-виховні комплекси);

· позашкільні навчальні заклади;

· вищі навчальні заклади;

· заклади культури (бібліотеки, музеї, будинки культури та інші);

· заклади фізичної культури і спорту;

· громадські організації.

6. Округ має власну назву:

- навчально-виховне об’єднання освітнього округу «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху»;

- скорочена назва: НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху»

Порядок утворення навчально-виховного об’єднання освітнього округу

«The way to Success» / «Шлях до успіху»

7. Для утворення округу орган управління освітою адміністрації Московського району Харківської міської ради:

- проводить аналіз мережі навчальних закладів, громадських організацій, розміщених у межах адміністративно-територіальної одиниці, з урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення;

- вивчає стан впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах, що входитимуть до складу НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху», та якість надання зазначених освітніх послуг;

- вивчає можливість утворення опорних закладів для організації на їх базі допрофільної підготовки і профільного навчання;

- визначає місцезнаходження округу з урахуванням розміщення його суб'єктів і транспортного забезпечення;

- організовує проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з педагогічними працівниками, учнями, їх батьками (особами, які їх замінюють), громадськістю щодо утворення округу та можливості організації допрофільної підготовки та профільного навчання для учнів на базі інших навчальних закладів, що входитимуть до його складу.

8. Правовідносини між суб'єктами округу регулюються типовим договором про створення НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху» про спільну освітню діяльність, в якому, зокрема, зазначається:

· місцезнаходження округу;

· перелік суб'єктів округу;

· права та обов'язки суб'єктів округу та учасників навчально-виховного процесу;

· особливості організації навчально-виховного процесу.

9. Опорні заклади округу та їх кількість, напрями диференціації (профілі навчання) визначаються органом управління освітою адміністрації Московського району Харківської міської ради з урахуванням пропозицій суб'єктів округу, перспектив соціально-економічного розвитку території, демографічної ситуації, освітніх потреб населення та за погодженням з органами, до сфери управління яких вони належать.

Рада округу

10. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада округу.

11. Рада округу формується з керівників суб'єктів НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

12. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

13. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань.

14. Рада округу:

· подає пропозиції органові управління освітою адміністрації Московського району Харківської міської ради щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами - суб'єктами НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху», організації навчально-виховного процесу, діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;

· координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб'єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

· сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;

· координує разом з районним (міським) науково-методичним центром методичну роботу, спрямовану на:

- організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб'єктів округу;

- удосконалення діяльності методичних об'єднань, інших структурних підрозділів суб'єктів округу;

- співпрацю з вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти та закладами культури;

- звітує про свою діяльність не рідше ніж один раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб'єктів округу.

Опорний заклад

15. Опорний заклад - навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.

16. Під час утворення опорного закладу беруться до уваги:

· потреби у забезпеченні певних напрямів спеціалізації,

· допрофільної підготовки та профільного навчання;

· здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки та профільного навчання;

· рівень забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;

· наявність належної матеріально-технічної бази (навчальних кабінетів із сучасним обладнанням, високошвидкісного доступу до Інтернету, спортивних об'єктів);

· укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

· зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.

17. Основними завданнями опорного закладу є:

а) забезпечення здобуття учнями загальної середньої, допрофільної підготовки та профільного навчання відповідно до чинного законодавства України;

· концентрацію та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;

· надання методичної допомоги суб'єктам округу за напрямами діяльності;

· впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

· створення єдиної системи виховної роботи;

· організація співпраці із суб'єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

18. Навчально-виховний процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану з конкретизацією варіативної складової частини і визначенням профілю (профілів) навчання.

19. Опорний заклад може мати свій штатний розпис, затверджений в установленому порядку, в якому додатково передбачаються штатні одиниці.

20. Управління опорним закладом здійснюється відповідно до вимог законодавства в галузі освіти, його статуту та цього Положення.

Організація навчально-виховного процесу в окрузі

21. Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується типовим договором про створення НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху» про спільну освітню діяльність, положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб'єктів округу.

22. Суб'єкти округу провадять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб'єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.

23. З метою належної організації допрофільної підготовки та профільного навчання за пропозицією ради округу орган управління освітою адміністрації Московського району Харківської міської ради може приймати рішення про перерозподіл годин у межах навчальних планів суб'єктів НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху».

24. У разі коли допрофільна підготовка та профільне навчання забезпечуватиметься на базі опорного закладу, предмети, можуть викладатися як педагогічними працівниками опорного закладу, так і викладачами навчальних закладів - суб'єктів округу.

25. До проведення факультативних занять, курсів за вибором, занять у спортивних гуртках та спортивних секціях можуть залучатися працівники закладів культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту на договірних умовах відповідно до законодавства.

26. Режим роботи суб'єктів НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху» встановлюється у межах часу, визначеного в установленому порядку робочими навчальними планами суб'єктів округу.

27. Розклад навчальних занять суб'єктів округу складається відповідно до робочих навчальних планів суб'єктів НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху». з дотриманням педагогічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм.

28. З метою координації навчально-виховного процесу в окрузі не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні засідання педагогічної ради суб'єктів НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху». Протоколи таких засідань вносяться до книги протоколів засідань педагогічних рад кожного суб'єкта НВО ОО «ThewaytoSuccess» / «Шлях до успіху».

Кiлькiсть переглядiв: 606