• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Виховний процес у школі

Основні завдання

Гуманізація виховного процесу, що вира­жається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, спонукання її до са­моаналізу, самооцінки, саморозвитку, само­виховання.

Підтримка та укріплення шкільних тра­дицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя.

Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компе­тентно і з повною віддачею займатися здій­сненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів.

Розвиток учнівського самоврядування, його роль у НВП.

Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2014-2015 навчальному році:

· формування особистих рис громадян Укра­їни, національної свідомості та самосвідо­мості учнів;

· виховання духовної культури особистості;

· виховання поваги до Конституції та зако­нодавства України, державної символіки;

· формування високої мовної культури, ово­лодіння українською мовою;

· утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті;

· збагачення народних традицій, звичаїв;

· виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культу­ри розумової праці;

· формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; забезпечення повноцінного фізичного розви­тку учнів, охорони та зміцнення здоров'я; формування екологічної культури учнів, гар­монії їх відносин з природою; створення умов для творчого розвитку при­родних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;

· посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у пове­дінці учнів;

· підпорядкування змісту, форм і методів ро­боти визнанню особистості дитини як най­вищої соціальної цінності; створення умов для соціального захисту ді­тей, особливо дітей-сиріт та дітей, що за­лишилися без батьківського піклування; зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

· організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет; доцільне використання можливості поза­шкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної ро­боти.

Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками на 2014-2015 навчальний рік

І. Ціннісне ставлення до себе.

Усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, дотримання правил здоро­вого способу життя; здійснення самоконтролю, самооцінювання, виявлення вольових рис особистості. Уміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість. Прагнення бути фізично здоро­вою людиною. Уміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уміти коректувати та регулювати власну поведінку.

№ з/п

Заходи

Терміни проведен ня

Клас

Відповідальний

Відмітка про вико­нання

1

Бесіди: «Якщо хочеш бути здоровим, загартовуй­ся», «Чистота рук — запорука здоров'я»

Вересень

1-4

Класні керівники

2

День фізичної культури і спорту

Вересень

1-4

ЗДНВР

3

Місячник «Увага! Діти на дорозі!»

Вересень

1-4

ЗДНВР

4

Спортивні змагання «Веселі старти»

Жовтень, травень

1-4

Вчитель фізичної культури

5

Бесіда «Знайте та виконуйте правила дорожнього руху»

Щомісяця

3

Класні керівники

6

Тиждень протипожежної безпеки

17.10.-21.10

1-4

ЗДНВР

7

Профілактичні диктанти «Інфекцій­ним захворюванням — НІ!»

Листопад

4

Учителі україн­ської мови

8

Тиждень «За здоровий спосіб життя»

07.11-11.11

1-4

ЗДНВР,

класні керівники

9

Бесіда «Те, що знаєш, і те, що вмієш, за плечима не носити»

Грудень

4

Класні керівники

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

Запобігання та мирне розв'язування конфліктів. Уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та висловлювати оцінні судження. Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських та загальнолюдських цінностей. Уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі, колективі.

№ з/п

Заходи

Терміни прове­дення

Клас

Відповідальний

Відмітка про вико­нання

1

Участь у Всеукраїнській акції «Людяність у нелюд­ний час»

До 18.09

1-4

Класні керівники

ЗДНВР

2

Бесіда «Дерево міцне коріннями, а людина — друзями»

Жовтень

3-4

Класні керівники

3

Години спілкування «Людина починається з добра»

Жовтень

1-4

Класні керівники

4

Міжнародний день громадян похилого віку

Листопад

1-4

Класні керівники

ЗДНВР

5

Години спілкування «Моральні ідеали та їх місце в нашому житті»

Жовтень

4

Класні керівники

6

Години спілкування «Що означає бути людиною?»

Жовтень

4

Класні керівники

7

Акція «Діти — дітям» до Міжнародного дня інвалідів:

• бесіди;

• виготовлення іграшок власними руками;

• психологічний тренінг «Толерантність у сучасному житті»

Грудень

1-4

ЗДНВР класні керівни­ки, психолог

8

Акція «Молодь проти наркоманії і СНІДу»

Листопад

2-4

ЗДНВР

9

Всесвітній день боротьби зі СНІДом:

• зустрічі зі спеціалістами;

• виставка стіннівок «Скажемо СНІДу — НІ!»;

• участь у районній акції «Молодь проти СНІДу»

Грудень

1-4

ЗДНВР класні керівники

Ціннісне ставлення до праці.

Усвідомлення значення праці в житті людини. Відповідальність за результати власної пра­ці та праці інших. Уявлення про різні види професій та особистісні якості, необхідні сучасному працівникові. Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини. Повага до людей праці, які створю­ють духовні та матеріальні блага й цінності. Уміння доводити справу до логічного завершення.

№ з/п

Заходи

Терміни проведен­ня

Клас

Відповідальний

Відмітка про ви­конання

1

Бесіда «Бджілка мала, та й та працює»

Вересень

1-4

Класні керівники

2

Виставка доробок, виготовлених власноруч «Щедрі дари осені»

Жовтень

1-4

Класні керівники

ЗДНВР

3

Трудовий десант «Даруйте людям радість»

Жовтень

4

Класні керівники

Педагог-організатор

4

Організація роботи шкільних гуртків, клубів за ін­тересами

Вересень

1-4

Класні керівники

ЗДНВР

5

Бесіда «Бережи свій час і час інших»

Грудень

3-4

Класні керівники

Ціннісне ставлення до природи.

Уявлення про цілісність природи, місце людини в природі, розуміння необхідності гармоній­ного співіснування людини і природи; інтерес до пізнання природи. Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи. Бережливе ставлення до природи, відповідальне ставлення до при­роди як середовища існування людини.

№ з/п

Заходи

Терміни прове­дення

Клас

Відповідальний

Відміт­ка про вико­нання

1

Бесіда «Збережемо чистим довкілля»

Листопад

1-2

Класні керівники

2

Конкурс знавців «Природа в загадках, прислів'ях, приказках»

Листопад

3-4

Класні керівники

Педагог-організатор

3

Екологічні акції: «Чисте подвір'я», «Листя в зем­лю», «Чисте місто»

Жовтень

1-4

Класні керівники

ЗДНВР

4

5

Вікторина «Природа — у творах»

Листопад

3-4

Класні керівники

Педагог-організатор

6

Конкурс «Замість ялинки — зимовий букет»

20.12-24.12

1-4

Педагог-організатор

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Здатність розуміти і сприймати інформацію художньо-тематичної спрямованості, уявлення про мистецтво та засоби його виразності, інтерес до мистецтва, поняття про естетичні почуття, пере­живання, пов'язані зі сприйманням творів різних видів мистецтва. Знання про види мистецтва та засоби їх виразності. Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів. Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів. Участь у позакласній та позашкільній діяльності.

№ з/п

Заходи

Терміни проведення

Клас

Відповідальний

Відмітка про вико­нання

1

Конкурс малюнку «Я хочу жити в якісному світі»

Вересень

1-4

ЗДНВР

2

Виставка малюнків до професійного свята вчителів

27.09-30.09

1-4 кл.

ЗДНВР

3

Свято «Осінь у гості завітала»

Жовтень

1-4

Педагог-організатор

класні керівники

4

Конкурс малюнків на асфальті

Жовтень

1-4

Класні керівники

Педагог-організатор

5

Шкільні змагання «Веселі старти» та участь у ра­йонних змаганнях

Листопад

3-4

Вчитель фізичної культури

6

Виставка малюнків «Краса природи рідного краю»

Листопад

3-4

Класні керівники

Педагог-організатор

7

Участь у Малих олімпійських іграх

Грудень

3-4

Вчитель фізичної культури

8

Виставка новорічних стіннівок

Грудень

1-4

Педагог-організатор класні керівники

9

Новорічний ранок «Ой, прийшла зима»

Грудень

1-4 кл.

Класні керівники

Педагог-організатор

10

Екскурсії по рідному місту та за його межами

Протягом року

1-4

ЗДНВР

Класні керівники

Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

Усвідомлення приналежності до української держави і народу. Шанування історії і мови сво­го народу, країни. Почуття гордості й поваги до своїх батьків, роду, народу, місця, де народив­ся. Знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій. Розуміння правил взаємодії людей у сім'ї та суспільстві. Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу. Повага до українських родинних зако­нів, звичаїв, обрядів і традицій. Знання та володіння української мовою. Шанобливе ставлення до державної символіки.

Традиційні заходи

№ з/п

Заходи

Терміни прове­дення

Клас

Відповідальний

Відмітка про ви­конання

1

День партизанської слави:

• зустріч з ветеранами партизанського руху;

•тематичний конкурс дитячого малюнка;

•конкурс учнівської творчості.

Вересень

2-4

ЗДНВР класні керівники

2

Урок гендерної грамотності

Вересень

1-4

Класні керівники

3

Урок «Європейська культурна спадщина»

Вересень

1-4

Класні керівники

4

День Українського козацтва:

• спортивні ігри;

• свято «Козацькі розваги»;

• конкурс дитячого малюнка

14.10

1-4

ЗДНВР

5

Річниця визволення Украї­ни від німецько-фашистських загарбників

24.10-28.10

1-4

ЗДНВР класні керівники

7

6

День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій

25.11

1-4

ЗДНВР класні керівники

7

День Збройних Сил України:

• тематичні уроки;

• зустріч із військовослужбовцями

02.12

1-4

Педагог-організатор

ЗДНВР

8

Тиждень правових знань, присвячений Дню прав людини

05.12-09.12

1-4

ЗДНВР

Ціннісне ставлення до малої Батьківщини

№ з/п

Назва заходу

Термін проведен­ня

Клас

Відповідальні

Відмітка про вико­нання

1

Конкурс творчих робіт

«Харків у моєму серці»

Вересень

1-4

ЗДНВР класні керівники

2

Виставка стіннівок «Найкраще місто на землі»»

Листопад

2-4

Класні керівники

Педагог-організатор

3

Конкурс малюнків «Харків – моє рідне місто»

Вересень

Листопад

1-4

ЗДНВР Педагог-організатор

4

Відвідування музеїв, кінопалаців, театрів рідного міста

Протягом навчаль­ного року

1-4

Класні керівники

ЗДНВР

5

Екскурсії «Харків — моє місто»

Протягом навчального року

1-4

Класні керівники

№ з/п

Назва заходу

Дата

Клас

Відповідальний

Відмітка про вико­нання

1

Свято Першого дзвоника і урок знань

1.09

1-4 кл.

ЗДНВР

2

Конкурс «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати»

Вересень

1-4

Педагог-організатор

класні керівники

3

Урочисті заходи до Дня вчителя «Учителю вклони­ся до землі...»

30.09

4

Педагог-організатор

4

Єдиний день відкритих дверей для батьків:

• відвідування уроків батьками учнів;

• виставка дитячих робіт;

• ярмарок-продаж кондитерських виробів

Грудень

1-4

ЗДНВР

класні керівники

5

Новорічні свята:

• «Ой, прийшла зимонька-зима»

Грудень

1-4

Класні керівники

Педагог-організатор

Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі

№ з/п

Назва заходу

Терміни проведення

Відповідаль­ний

Відмітка про вико­нання, №справи

Приміт­ка

1

Рейд «Урок»

Вересень

жовтень, грудень,

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Накази

2

Виявлення проблемних сімей

Протягом року

Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники

Списки

3

Поновлення банку даних на учнів, які перебувають на спільному обліку, та учнів, які виховуються в сім'ях опинившихся в складних умовах

До 15.09. до 20.01

Заступник директора з навчально-виховної роботи класні керівники

Банк даних

4

Проводити обстеження житлово-побутових умов проживання дітей у родинах, де батьки негативно впли­вають на дітей

1 раз на місяць

Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники

Акти обстеження

5

Проводити зустрічі учнів школи зі спеціалістами:

• наркологом;

• венерологом;

• психологом

Протягом

Навчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники

План робо­ти школи 1 раз

на семестр

6

Провести Тиждень посиленої профілактики правопо­рушень:

• зустрічі з представниками правоохоронних органів

району;

• день спільних дій в інтересах дітей

14.11-18.11

Заступник директора з навчально-виховної роботи класні керівники

План

7

Індивідуальна робота з учнями, які перебувають на

спільному обліку та які виховуються в неблагополучних сім'ях

Протягом

навчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні ке­рівники

Довідка

8

Проводити серед учнів роз'яснювальну роботу, лекції, бесіди з метою профілактики злочинності, запобіган­ня бездоглядності та безпритульності

Протягом

Навчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники

Інформація 1 раз на се­местр

9

Проводити тематичні виховні години з метою профі­лактики негативних явищ в учнівському середовищі

Протягом

Навчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники

Плани

виховної

роботи

10

Проводити профілактичну роботу з батьками учнів, які не займаються вихованням своїх дітей

Протягом навчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Плани

виховної

роботи

11

Проводити з учнями бесіди на морально-правову тематику

Протягом

навчального року

Класні

керівники

Плани

виховної роботи

12

Залучати учнів із неблагополучних сімей та учнів, які перебувають на спільному обліку, до гуртків, сек­цій, а також до різних шкільних та позашкільних

виховних заходів

Протягом

Навчального року

Класні керівники,

Заступник директора

Інформація 1 раз

на семестр

13

Питання профілактики злочинності, запобігання без­притульності та бездоглядності розглянути на нараді при директорові, на загальних батьківських зборах

Вересень,

грудень,

Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники

Протоколи

Заходи щодо формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД

№ з/п

Назва заходу

Терміни прове­дення

Класи

Відповідальні

Відмітка про виконання, № справи

При­мітка

1

Єдиний день безпеки життєдіяльності у зв'язку з початком нового навчально­го року

01.09

1-4

Заступник директора з навчально-виховної роботи класні керівники

Інформація

2

Тиждень безпеки життєдіяльності учнів

Перед каніку­лами

1-4

Заступник директора з навчально-виховної роботи класні керівники

Інформація

3

Бесіди щодо запобігання дитячого трав­матизму:

 • ПДР;
 • правила
 • протипожежної безпеки;
 • запобігання отруєнь;
 • правила безпеки при користуванні газом;
 • правила безпеки з вибухонебезпечни­ми предметами;
 • правила безпеки на воді;
 • правила користування електроприла­дами, при поводженні з джерелами електроструму;
 • правила поведінки в екстремальних ситуаціях.

Вересень Жовтень, грудень

Вересень, жовтень Грудень,

1-4

Заступник директора з навчально-виховної роботи класні керівники

Наказ, 1 раз на семестр

4

Бесіда «Я обираю здоровий спосіб жит­тя» (з профілактики СНІДу)

1 раз на місяць

1-4

Класні керівники

Плани вихов­ної роботи

5

День безпеки життєдіяльності перед ви­ходом на осінні канікули

Жовтень

1-4

Класні керівники

Плани вихов­ної роботи

6

Година спілкування «Здоров'я бережи змолоду»

Грудень

1-4

Класні керівники

Плани вихов­ної роботи

7

Година спілкування «Життя людини — найвища цінність»

Грудень

1-4

Класні керівники

Плани вихов­ної роботи

8

День безпеки життєдіяльності учнів пе­ред виходом на зимові канікули

Грудень

1-4

Класні керівники

Плани вихов­ної роботи

9

Профілактичний медогляд учнів

Протягом на­вчального року

1-4

Шкільна

медична сестра

Наказ №

12

Виступ шкільної медсестри про проблеми здоров'я школярів на нараді при директорові

1 раз на семестр

Шкільна

медична сестра

Інформація

13

Співпраці з учнями спеці­алістів:

• лікаря-гінеколога;

• лікаря-венеролога;

• лікаря нарколога

Протягом року

1-4

Заступник директора з навчально-виховної роботи класні керівники

Плани вихов­ної роботи

15

Питання безпеки життєдіяльності учнів розглядати:

• на нараді при директорові,

• на методоб'єднаннях класних керівників;

• на батьківських зборах

Протягом на­вчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи, класні керівники

Протоколи, 1 раз на се­местр

Робота з батьківською громадськістю

Головне завдання педагогічного колективу — залучити батьків до загальноговиховного процесу, використовуючи їх творчі можливості в позакласній роботі з класними колективами та індивіду­альній роботі з неблагополучними родинами та дітьми; зробити батьків союзниками школи.

Основні напрямки роботи з батьками:

· ознайомлення з умовами життя сім'ї, з'ясування її психологічного клімату, осо­бливостей поведінки дитини в сім'ї;

· виявлення труднощів, які відчувають батьки;

· здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу;

· залучення батьків до організації позашкіль­ної виховної роботи;

· проведення загальношкільних батьківських зборів (1 раз на семестр), класних батьків­ських зборів (4 рази на рік)

· особисті бесіди адміністрації та класних ке­рівників з батьками, консультації для бать­ків психолога школи.

Реалізація спільних заходів «Родинне ви­ховання»

Основними завданнями спільних захо­дів є:

· забезпечення духовної єдності поколінь;

· забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини;

· включення дитини в спільну роботу з до­рослими;

· виховання поваги до школи, батьків, учи­телів, товаришів.

Прогнозуючим результатом реалізації цих спільних заходів є ефективність системи спільної діяльності сім'ї та школи у виховному процесі, зменшення конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.

Конкретність спільних заходів розкрива­ється в класних планах виховної роботи з ура­хуванням психолого-педагогічних особливостей кожного класного колективу

№ з\п

Назва заходу

Терміни проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання,

1

Батьківські лекторії

2 рази на се­местр

Заступник директора з навчально-виховної роботи, психолог, класні керівники

2

Загальношкільні батьківські збори

1 раз на семестр

Директор, Заступник директора з навчально-виховної роботи

3

Єдиний батьківський день

Грудень

Директор, Заступник директора з навчально-виховної роботи

4

Організувати консультативний пункт для учнів, батьків, учителів

Протягом на­вчального року

Психолог

5

Познайомитися з матеріально -

побутовими умовами родин:

• першокласників;

• дітей, що прибули до школи;

неблагополучних;

• сиріт, напівсиріт;

• дітей, що мають батьків-інвалідів;

• багатодітних;

• дітей, що потерпіли від ЧАЕС

Вересень -

жовтень

Заступник директора з навчально-виховної роботи, психолог, класні керівники

6

Взяти під контроль сім'ї, у яких батьки не забезпечують належного виховання учнів

Вересень

Заступник директора з навчально-виховної роботи, психолог, класні керівники

7

Протягом навчального року залу­чати батьків до участі в загально-шкільних, класних виховних захо­дах, проведенні творчих зустрічей, конференцій, тощо

Протягом на­вчального року

Заступник директора з навчально-виховної роботи класні керівники

8

Організувати роботу консультацій­ної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у ви­хованні дітей

Протягом на­вчального року

Психолог

Співробітництво сім’ї та школи

Законодавча база: Закон України „Про освіту”, ЗУ „Про загальну середню освіту”, ст. 21, 22, 23 ЗУ „Про охорону дитинства”.

Нормативна база: Статут загальноосвітнього навчального закладу, Положення про раду загальноосвітнього закладу, Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Постанова КМУ від 12.04.00 р. №646.

Термін проведення

Форми роботи

Цільова установка

Зміст діяльності

Методи роботи

Контроль

Відповідаль­ний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

Серпень,

Вересень

Зустріч батьків, дітей, класного керівника, вчителів

Організація першого тижня життя школи.

Планування та підготовка до Дня знань

1. Знайомство з режимом роботи школи

2. Робота з учнями та батьками щодо організації та проведення Дня знань.

3. Видача підручників.

Співбесіди, консультації

План роботи шко-ли до Дня знань; розробка першої виховної години

Адміністрація ,

класні керівники

Кiлькiсть переглядiв: 13936

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.